Provođenje aktivnosti

Provedba projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“ – izrada novog kurikuluma fakultativnog predmeta „3D dizajn“ koja uključuje izradu novog kurikuluma slijedom prethodno provedene analize postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija

Slijedom prethodno provedene analize postojećih kurikuluma iz područja digitalnih kompetencija pristupilo se izradi kurikuluma naziva «3D dizajn». Novi kurikulum uvažava identificirane nedostatke srodnih programa kao i stavove, preferencije i potrebe učenika i nastavnika koje su identificirane u prethodnoj fazi – analiza postojećih kurikuluma.

Za potrebe izrade kurikuluma angažirao se kvalificirani eksterni stručnjak kojemu je jedan od zadataka bio izraditi program za «3D dizajn», izraditi priručnik za nastavnike i učenike, te održati edukaciju za nastavnike i učenike.

Angažirani eksterni stručnjak je pripremio i proveo edukaciju za nastavnike Prijavitelja i Partnera iz skupina premeta baziranih na IT modulima, kako bi stekli znanja i iskustva za provedbu novog fakultativnog predmeta. Nastavnicima je pružena kvalitetna edukacija u kojoj su poticani za daljnje kontinuirano samo-educiranje, praćenjem novih nadogradnji softvera i stjecanjem dodatnih znanja i iskustva iz 3D dizajna. Edukacija nastavnika je trajala 30 sati. Na edukaciji je sudjelovalo 10 nastavnika (po 5 iz obje škole). Nakon pohađanja edukacija nastavnici su uz mentoriranje od strane eksternog stručnjaka proveli edukaciju 52 učenika (po 26 učenika iz škole Prijavitelja i škole Partnera) u trajanju od 20 sati.

Galerija slika

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr   “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.