kurikulum

Školski kurikul

Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, određuje odgojno-obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrednovanja i ocjenjivanja.

Prema članku 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada.

Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Kurikul je usmjeren na osobni razvoj učenika, njegovo osposobljavanje za kvalitetno življenje, aktivno i odgovorno sudjelovanje u kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i općem društvenom napretku zemlje u uvjetima razvoja društva znanja i globalizacije. Školski kurikul izrađuje škola radi zadovoljavanja specifične potrebe učenika i sredine u kojoj se škola nalazi.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost nastavnika/profesora, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

Školski kurikul za 2023./2024. dostupan je učenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za život i rad naše škole.