Provođenje aktivnosti

Provedba projektnih aktivnosti projekta „3D dizajn“ – Evaluacija kurikuluma fakultativnog predmeta “3D dizajn”

Za potrebe evaluacije prethodno izrađenog fakultativnog programa angažiran je eksterni stručnjak za provedbe njegove evaluacije.

Kako bi se postigla aktivna participacija nastavnika evaluacija je uključivala 2 okrugla stola koja su organizirana u Splitu. Na okruglim stolovima su sudjelovali nastavnici Prijavitelja i Partnera koji su educirani u novim sadržajima u sklopu Elemenata 1 i 2 projektnog prijedloga, te eksterni stručnjaci koji su proveli analizu i izradili novi program. Angažirani evaluatora je osigurao objektivni i stručni pristup prethodno izrađenom programu u svrhu njegovog unaprjeđenja i prilagodbe realnim potrebama.

Također kako bi se  postigla aktivna participacija učenika i osigurala njihova zainteresiranost za izrađeni program evaluacija je uključivala učeničku vježbaonicu u Splitu. U okviru vježbaonice su sudjelovali učenici Prijavitelja i Partnera, nastavnici koji su educirani  o novim sadržajima u sklopu Elemenata 2 i 1 projektnog prijedloga te eksterni stručnjaci koji su proveli analizu i izradili novi program. Vježbaonica je trajala 4 dana tijekom koje je učenicima predstavljen program, dan zadatak odabirom pojedinih cjelina novog programa te su se izvodile vježbe i dio programa od strane nastavnika, a uz nadzor i moderiranje od strane stručnjaka za evaluaciju.

 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr   “Ulaganje u budućnost”

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.