grafprip2

Grafički tehničar pripreme

U izradi grafičkog proizvoda (npr. plakat ili knjiga) prva faza izrade je postupak grafičke pripreme. Projektiranje proizvoda, proračun materijala, obrada podataka, slaganje proizvoda  i drugi pripremni postupci osnova su za daljnje postupke izrade svakog grafičkog proizvoda.

 
Grafički tehničar pripreme obučava se u našoj školi upravo za obavljanje tih zadataka. Nastavni plan i program je sa svojim fondom sati u praktičnoj nastavi i po zastupljenosti stručnih predmeta prilagođen tome da učenik nakon završetka obrazovanja može odmah biti uključen u rad u nekom od grafičkih poduzeća (npr. u grafičkim studijima, tiskarama…).

 

Također učenici nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od srodnih viših škola ili fakulteta.

 

UVJETI ZA UPIS

Razredno odjeljenje broji 12 učenika.

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • prvi strani jezik
  • Fizika
  • Tehnička kultura
  • Likovna kultura

 

NASTAVNI PREDMETI I TJEDNI BROJ SATI PO RAZREDIMA:

plan_i_program_graficki_tehnicar_pripreme