Natječaji

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) i članka 89. Statuta Škole, Školski odbor Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja na vrijeme od 5 (pet) godina (M/Ž)

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  •  ima visoku stručnu spremu
  •  ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole
  •  ima najmanje pet (5) godina radnog staža na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  •  životopis
  •  domovnicu
  •  diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  •  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena polaganja stručnog ispita
  •  potvrdu o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima
  •  uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Svi prikazi u prijavi trebaju biti u izvorniku ili ovjerene preslike.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, Matice hrvatske 11 s naznakom „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.