graficarpripremeeeeee

Grafičar pripreme

Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

 

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala. Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda.

 

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno – teorijskog i praktičnoga dijela. Praktična se nastava  dva dana tjedno izvodi u školskoj radionici ( tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću.

 

Tijekom školovanja učenici  oblikuju i izrađuju različite grafičke  proizvode  kao što su knjige, prospekti, plakati, etikete, brošure, kutije, blokovi.
Unose tekst i slike u računalo, slažu ga i oblikuju, rade moguće korekcije te izrađuju tiskovne forme potrebne za tisak.
Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/ proizvodnjom različitih grafičkih proizvoda.
Zanimanje  je danas jako traženo na našem tržištu rada.

 

Grafičari pripreme trebaju imati razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju. Moraju biti precizni i paziti na mnoge pojedinosti. Trebaju imati dobar vid na blizinu te dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Od njega se očekuje inventivnost i misaona fleksibilnost, brzo uočavanje oblika, boja, nijansi i svjetlina te sposobnost prostornog predočavanja.

 

UVJETI ZA UPIS

Razredno odjeljenje broji 10 učenika.

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • Prvi strani jezik

NASTAVNI PREDMETI I TJEDNI BROJ SATI PO RAZREDIMA:

plan_i_program_graficar_pripreme_tiska_dorade