Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Žalba protiv rješenja pristupu informacijama (PDF)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje(PDF)