Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1.stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica – prof. psihologije , na određeno vrijeme
do 31. kolovoza 2013.g., puno tjedno radno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11. i 86/12.) , i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.br.1/96. i 80/99.))
Prijave se primaju na adresu škole u roku od 8. dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/12-01-635.                                              R a v n a t e l j :
Ur.broj: 2181/12-01-IK.
Split, 19. 11. 2012.g.                                             Ivan Kovačević, dipl.inž.grad.

Napomena:
Natječaj je objavljen i na Zavodu za zapošljavanje – Područna služba u Splitu,
dana 20. studenog 2012.g.