Natječaji

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split
Split, Matice hrvatske 11
KLASA: 602-03/18- 01-14
URBROJ: 2181-77/18- 01-IK
Split, 16. siječnja 2018. godine

NARODNE NOVINE, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,
WEB STRANICA ŠKOLE I OGLASNA PLOČA ŠKOLE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

Nastavnik/ica stručnih predmeta arhitekture na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 29 sata tjedno.
Nastavnik/ica stručnih predmeta ekonomije na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 11 sata tjedno.
Nastavnik/ica stručnih predmeta strojarstva na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 22 sata tjedno do povratka odsutne djelatnice.
Nastavnik/ica sociologije na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata tjedno do povratka odsutne djelatnice.
Nastavnik/ica psihologije na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata tjedno.

Uvjeti: opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Uz prijavu treba dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (dokaz o državljanstvu), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pri prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prednosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama škole, oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u »Narodnim novinama«. Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od provedenog izbora.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti s naznakom „za natječaj“ na adresu:

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split,

Split, Matice hrvatske 11

Ravnatelj:
Ivan Kovačević