Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU
I ODRŢIVU GRADNJU – SPLIT
Split, Matice hrvatske 11
KLASA: 602-03/18-01-468.
URBROJ: 2181-77/18-01-IK
Split, 27. kolovoza 2018. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto
POMOĆNIK U NASTAVI

3 izvršitelja/ice za rad u nepunom radnom vremenu (30 sati tjedno), na
određeno vrijeme.

Uvjeti:
– završena srednja škola,
– prednost pri zapošljavanju pomoćnika imaju osobe koje prilože potvrdu o završenoj edukaciji,
odnosno o osposobljavanju (u prethodnim projektima „Učimo zajedno“, „Učimo zajedno II i Učimo
zajedno III“) ili imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
– dokaz o stručnoj spremi,
– presliku domovnice,
– uvjerenje o nekaţnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– potvrdu o završenoj edukaciji (ako je imaju).

Rok za podnošenje prijava je 31.08.2018. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno na adresu:
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split, Matice hrvatske 11.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).

P.S. Natječaj je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavane Područni ured Split.

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.