Natječaji

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Matice hrvatske 11. raspisuje,

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

• nastavnik/ca stručnih predmeta – 1 izvršitelj/ica, mag. restauracije, na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
– dokaz o državljanstvu
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da
nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

U potpunosti pročitajte detalje natječaja za zasnivanje radnog odnosa.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti u roku od osam (8)dana, od dana objave natječaja na stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama i oglasnoj ploči Škole,
na adresu:
ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU – SPLIT,
21 000 Split,
Matice hrvatske 11,
s naznakom „Za natječaj“