Upute za crtanje robota

Alati oblika nalaze se u alatnom padajućem izborniku i nazivaju se Tools
Kako bi vidio ostale alate klikni na trokutić koji se nalazi u alatnom panelu. Otvorit će ti se ostali oblici
koje možeš koristiti pri oblikovanju željenog rada.
Kada crtaš oblike, Smart Guides (View> Smart Guide) pomoći će u prikazu veličine oblika u mjernoj
traci, skok na drugi objekt i indikacija kada se npr: elipsa pretvara u preciznu kružnicu ili kada se
pravokutnik pretvara u precizan kvadrat.
Većina oblika je „živa“ što znači da ga možeš editirati bez prvotne promjene alata nakon njihovog
iscrtavanja. Različiti oblici imaju mogućnosti promjene radijusa kutova, kreiranja broja stranica npr. u
trokutu i više.

ZADATAK: NAPRAVITI ILUSTRACIJU IZ OSNOVNIH OBLIKA U PROGRAMU ILLUSTRATOR
U Illustratoru otvori radni list pod nazivom dokumenta Robot (File> New). Definiraj veličinu lista u A4
format. Mjerni sustav odaberi :milimetarski, definiraj Bleed/napuštanje (podloga neka bude u
ZELENOJ boji)
Podlogu nacrtaj odabirući kvadrat u veličini A4 formata. Kvadrat te veličine dobiti ćeš ako klikneš na
kvadrat na radnoj podlozi ukazati će se križić. Klikom na križić otvara se dijaloški okvir u kojem ćeš
definirati veličinu Width: 210, Height: 297.
Podlogu pozicioniraj točno na veličinu bleed-a (napuštanja).

Gledanjem i imitirajući postojeći zadatak izradi zadatak Robot.ai. (slika na strani 2)
Kako bi napravio zadatak odaberi u programu Illustrator na alatnom panelu oblike kojima ćeš crtati
zadani zadatak, Oblici koji su potrebni za izradu zadatka su kvadar, kvadrat, kružnica, krug, linija,
trokut.
Kako bi napravio zadatak uvijek imaj na umu da se oblik aktivira lijevom strelicom u alatnom panelu.
Oblik može imati ispunu i okvirnu liniju. Ispuna i boja okvirne linije se može generirati na više načina
1. Klik na ispunu (otvara se Color picker) i u njemu odabireš željenu boju
2. U alatnoj traci klikom na kvadratić ispune otvaraš alat Swatches i u njemu možeš izabrati već
postojeću boju
3. Izborom u padajućem meniju (Window > Swatches) meniju odabireš boju i primjenjuješ na
ispunu
4. Otvaranjem iz (Window> Color) možeš na traci boje otvoriti
Kako bi izradio oblike pod svakim alatom na paleti (panelu) koji ima u donjem desnom uglu trokutić
nalazi se još nekoliko alata. Pod Alatom oblika nalaze se kvadrat, kružnica, poligon, kvadrat zaobljenih
rubova, zvijezda, i alat za izradu bljeska.
Tvoj zadatak je izraditi robota iz osnovnih elemenata (geometrijskih oblika) prema predlošku i
modificirati ga.
slika_robot
Da bi svoj zadatak pravilno završio označi sa lijevom strelicom cijeli završeni element (pokazat će se
svi oblici koje si koristio). Odaberi u padajućem meniju (Objekt> group). Naredbom group spremit ćes
sve elemente s kojima si izradio zadatak kao jednu cjelinu i s njim možeš manipulirati (premještati ga
po radnoj podlozi), a da se ne izgubi u premiještanju niti jedan dio elementa.
Kada završiš zadatak spremi ga pod nazivom ROBOT i spremi ga kao datoteku pod ekstenzijom ai. na
Desctop (Radnu površinu).