ZAVRŠNI RAD

graduate

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA šk.god.’16./’17.

VRIJEDI ZA SVE ROKOVE:

21. listopada 2016. Zadnji rok za donošenje tema za završni rad
4. studenog 2016. Zadnji rok za odabir teme za završni rad

A. IZRADBA ZAVRŠNOG RADA

Učenik obavlja izradbu završnog rada pod stručnim vodstvom mentora tijekom zadnje nastavne godine obrazovnog programa koji pohađa. Učenik je dužan izraditi i pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, te ga predati u urudžbeni zapisnik Škole najkasnije 10 dana prije Obrane.

B. OBRANA ZAVRŠNOG RADA

LJETNI ROK

24. travnja 2017. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada

26. svibnja 2017. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

7.-14. lipnja 2017. Ljetni rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

27. lipnja 2017. Svečana podjela završnih svjedodžbi

JESENSKI ROK

7. srpnja 2017. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada

8. kolovoza 2017. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

25.-29. rujna 2017. Jesenski rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

5.rujna 2017. Podjela svjedodžbi o obrani završnog rada

ZIMSKI ROK

30. studenog 2017. Zadnji rok za prijavu obrane završnog rada

3. veljače 2018. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

20.-28. veljače 2018. Zimski rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

8. ožujka 2018. Podjela svjedodžbi o obrani završnog rada

Ovaj Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. god. 2016./16. sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada, te kurikuluma Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split.

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.inž.građ.

Na osnovu čl. 5. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09), Školski odbor Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2016. donosi ovaj Vremenik.

Predsjednik Školskog odbora:
Meri Roguljić, dipl.inž. građ