Natječaji

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12,94/13,152/14 i 7/17) 16/12) i članka 46. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, Školski odbor raspisuje,

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Škole

 

 Za ravnatelja/icu  Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili

stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a

koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij
 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
 2. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta

u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički smjer),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze

polaganja stručnog ispita,

 • dokaz o stažu osiguranja u školi ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog odnosa iz evidencije HZMO),
 • dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i trajanju poslova),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od 6 mjeseci).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati trebaju dostaviti na adresu škole : Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, 21ooo Split, Matice hrvatske 11,

U zatvorenoj omotnici uz obveznu naznaku „Za natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za

podnošenje prijava.

 

Klasa:602-03/17-01-196.

Ur.br:2181-77-17-01-MR

Split,12.04.2017. god.

Predsjednica Školskog odbora:

Meri Roguljić, dipl.ing.grad.

 

NAPOMENA:

Natječaj će biti objavljen dana 14.04.2017.god. u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“