Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

SPLIT, Matice hrvatske 11

  r a s p i s u j e

NATJEČAJ

 

KLASA: 602-03/17-01-588

URBROJ:  2181-77/17-01-IK

Split, 15. rujna  2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za  radno mjesto

 

Nastavnik/ica stručnih predmeta – industrijsko inženjerstvo/strojarstvo na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno.

Nastavnik/ica kemije i biologije na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 33 sata tjedno.

Nastavnik/ica fizike na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 11 sati tjedno.

Stručni suradnik/ica pedagog na neodređeno puno radno vrijeme.

Tajnik/ica na određeno puno radno vrijeme.

Nastavnik/ica stručnih predmeta likovne umjetnosti na određeno puno radno vrijeme.

Nastavnik/ica fizike na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti: opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu treba dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (dokaz o državljanstvu), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pri prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prednosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama škole te oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Datum objave je 18. rujna 2017. godine. Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od provedenog izbora.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti s naznakom „za natječaj“ na adresu: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, Split, Matice hrvatske 11

 

Ravnatelj:

Ivan Kovačević