Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

SPLIT, Matice hrvatske 11

  r a s p i s u j e

NATJEČAJ

 

Za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

 1. Nastavnik engleskog jezika– 1 izvršitelj/ica –određeno puno radno vrijeme ,

2.  Nastavnik keramičkog modeliranja, oblikovanja sadre i dekorativnog oblikovanja – 1 izvršitelj/ica- određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96. i 80/99.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se , pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

Škola za dizajn,grafiku i održivu gradnju, Split, Matice hrvatske 11, s naznakom „Za natječaj“.

Klasa: 112-01/16-01/02

Urbroj: 2181-77/16-01-1

Split, 11. siječnja  2016.

Ravnatelj:

Ivan Kovačević, dipl.ing