Natječaji

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split
Split, Matice hrvatske 11
KLASA: 602-03/18- 01-22
URBROJ: 2181-77/18- 01-IK
Split, 18. siječnja 2018. godine

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,
WEB STRANICA ŠKOLE I OGLASNA PLOČA ŠKOLE

Temeljem čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12,120/12 i 16/17) te sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14 i 7/17.) Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

Nastavnik/ica povijesti – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Uvjeti: opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14 i 7/17) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96. i 80/99.).

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana te ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Uz prijavu treba dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (dokaz o državljanstvu), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pri prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prednosti.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama škole, oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od provedenog izbora.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti s naznakom „za natječaj“ na adresu:

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split,

Split, Matice hrvatske 11

Ravnatelj:
Ivan Kovačević